Banene

Lokale regler

Lokale regler – SOLNØR GAARD GOLF BANE, NOR versjon, rev. 01, dato 20. Juni. 2023

Definere banens grenser. (A-1)
Hvite merker/staker/linjer definerer banens grenser.

Straffeområder. Regel 17 (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.                  
Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.
Naturlige vannveier/bekker som ikke er merket anses som røde straffeområder.

Ballplassering E-3
Når en spillers ball ligger en del av området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet
♦ Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen
♦ Størrelse på fritaksområdet målt fra referansepunktet: en køllelengde fra referansepunktet, men med følgende

   begrensinger:
♦ Begrensninger for plassering av fritaksområdet:
♦ Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR). Regel 16.1

a.             Alle områder merket med blå merker / staker og / eller med hvit linje.
b.             Maurtuer i generelt område.
c.             Steinfylte dreneringsgrøfter.
d.             Bunkere merket med blå stake(r) er en del av det generelle området.

Uflyttbare hindringer. Regel 16.1

a.             Alle røde / gule / blå merke staker.
b.             Avstandsmerker.
c.             Gjerder / sperringer i forkant av greens og på fairway.

d.             Veier og stier med kunstig overflate (grus e.l.).

Spilletempo. Regel 5.6 (8K)
En golfrunde er ment å bli spilt i et raskt tempo.
Hver spiller bør innse at hans eller hennes spilletempo sannsynligvis vil påvirke hvor lang tid det vil ta for andre spillere å spille sine runder, inkludert både de i spillerens egen gruppe og de i etterfølgende grupper. Spillere oppfordres til å la raskere grupper spille forbi.
Når det er mulig for en spiller å slå et slag: Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet frem til sin ball, har spilleren:
- 60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.
- 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.
En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag

Informasjon.

Droppesoner, (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet (høyre side) på hull 6 og 15, ved å legge til straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppsonen
definert med rød spray, Droppsonen er et fritaksområde etter regel 14.3


Farlige forhold.
På hull 10 og 15 benyttes bjelle når gruppen forlater greenen. På hull 16 benyttes bjelle når gruppen har passert dog legg.

Avstandsangivelser.
Avstandsmerker i fairway angir avstand til forkant green,
Blått = 50m., Rødt = 100m., Gult = 150m., Hvitt = 200m.

Ball mistet eller utenfor banen. Regel 18.2
Din ball er mistet hvis den ikke er funnet innen tre minutter etter at leting er påbegynt.

Tenk på de som spiller bak deg.
Legg tilbake oppslått torv på fairway, og reparer ball merker på green.
Hvis du ikke har greengaffel i golfbagen eller lommen på golfbuksa bør du skaffe deg en snarest.


Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt 
Turneringskomiteen