Sportslig plan

Ålesund Golfklubb – Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb
perioden 2015 – 2016
17. april 2015


Innhold
Verdigrunnlag
Del 1 - Aktiv livet ut
Rekruttere, ivareta, utvikle

Del 2 - Aldersrelatert trening
Barne-, ungdomsidrett, konkurrere

Del 3 - Støtteprosesser
Klubb- annlegg- og konkurranseutvikling

Om sportslig plan
Sportslig plan tar sikte på å sette golfspilleren i sentrum og den er et verktøy for å gi alle en mulighet for å utvikle seg og føle mestring, samme hvilket nivå man er på og hvor lenge man har spilt golf. Planen er et styringsverktøy som kan brukes av spilleren, golftreneren, styret og administrasjonen for å skape en klar og tydelig basis slik at det blir enklere å oppfylle den enkeltes behov.
Planens første del «Aktiv livet ut» gir en god oversikt for alle spillere i alle aldre der man beskriver tilpassede tiltak fra rekruttering, via ivaretakelse og til utvikling videre. Ut fra dette så vil det kunne skapes et miljø der man i stor grad kan tilpasse tiltakene ut fra den enkeltes behov.
Planens andre del «Aldersrelatert trening» tar for seg de barn og unge som begynner som relativt unge og som starter med golf som lek og moro, men som etter hvert selv ønsker å knytte seg til et mer konkret sportslig opplegg som gir utvikling og økt grad av mestring. Etter hvert så vil også konkurranse bli et element i denne gruppen.
Planens tredje del «Støtteprosesser» tar for seg alt det som er rundt spilleren. Her står utvikling av baneanlegg, trenere og ledere sentralt. Innholdet i Sportslig plan gjenspeiles i de enkelte gruppene i Aagk sine Komiteinstrukser, samt være med å danne grunnlaget for de tiltak som gruppene setter inn i sine Handlingsplaner hvert år.


Verdigrunnlag
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Offensiv
Aagk skal være målstyrte og aktivt jobbe for at golfsporten blir mer attraktiv i vår region.
Vi skal være sportslige ambisiøse og skal tilstrebe å ha utøvere i toppen på nasjonalt nivå

Ærlig
Ærlighet er viktig for å skape gode holdninger i klubben.
Vi ønsker stor takhøyde, der man viser gjensidig respekt for hverandre
Ærlighet representerer også golfspillere som følger spillets regler.

Inkluderende
Vi ønsker å skape et klubbmiljø der vi lar andre delta sammen med oss, enten rundt bordet på terrassen, eller i «flighten» på banen.
Vi skal tilstrebe en klubbkultur der vi er sammen på tvers av generasjoner uavhengig av kjønn og ferdighet.
Vi skal la gjestespillere føle seg velkomne, og det skal være naturlig å inkludere dem i spill og sosialt samvær før og etter spill.
Klubbens egne medlemmer skal være kjent for sin ærlige og sunne innstilling til sportens etikk og regelverk. De utviser en positiv og konstruktiv holdning til andre spillere, sporten og dens organer på trening og i konkurranser. Det skal alltid være hyggelig å gå i ball med en spiller fra Ålesund GK.


vDel 1 - Aktiv livet ut – tilbud til alle
Rekruttere
Tiltak
§ VTG.
§ Golfskole 1. uke etter skoleslutt.
§ Messedeltakelse jevnlig.
§ Annonser/markedsføring/redaksjonell omtale.

Golfspesifikt
§ GOBBS.
§ Hendene foran køllehodet i balltreff.
§ Golfkøllen skal svinges.
§ Putting: Grep og parallell oppstilling.

Ivareta (HCP 54-26)
Tiltak
§ Innsats og utvikling i forhold til den enkelte, alle må bli sett.
§ Hovedtrener er drivkraft i arbeidet med å ivareta denne gruppen.
§ Implementering i riktig aktive gruppe/grupper
Junior, senior, dame, herre, elite
Undergrupper i de aktive gruppene
§ Trening som inspirerer og opplegg etter behov.
§ Konkurransetilbud som passer til målgruppen.
§ Fadderordninger i aktive grupper
§ Torsdagsgolfen.
§ Golf – grønn glede.
§ Systematisk oppfølging av foreldrene til barn som begynner med golf.
§ Om det er naturlig så kan egne jente- og gutteaktiviteter gjennomføres.
§ Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
§ Mental trening.

Golfspesifikt
§ GOBBS.
§ Bedre balltreff/lære å slå ned på ballen.
§ Enkelt slagrepertoar (nærspill).

§ Putting: Enkel greenlesing, pendle, ballstart og sikte.

Utvikle (HCP <26)
Tiltak
§ Oppmerkede treningsområder.
§ Konkurranser.
§ Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
§ Mental trening.


Golfspesifikt
§ GOBBS og forståelse for hvordan disse påvirker ballen.
§ Bedre balltreff/lære å slå ned på ballen.
§ Enkelt slagrepertoar (nærspill og det lange spillet).
§ Velge slag etter ballens leie.
§ Opprette et grunnslag.
§ Putting: Greenlesing, ballstart og sikte. Forstå hvordan grep, oppstilling
og sving påvirker ballstart.


v Del 2 - Aldersrelatert trening – fokus på sportslig utvikling
Barneidrett
§ Knøttegruppen – Jenter og gutter
§
3-5 år, 6-9 år, aktiv start
Beskrivelse og tiltak
Barna i denne gruppen liker å spille golf og er nybegynnere.
Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
Golfspesifikt
Riktig hånd nederst på golfkølla (3-6 år).
Parallell oppstilling (3-6 år).
Balansert avslutning av sving (3-9 år).
Grep, ballplassering, balanse (6-9 år).
Putting: Grep og parallell oppstilling.
10-12 år, lære å spille
Beskrivelse og tiltak
Next level
Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
Fysisk trening
Golfspesifikt.
Grep, ballplassering, balanse, sikte.
Dynamisk balanse (en balansert sving).
Køllehastighet.
Enkelt slagrepertoar.
Putting: Enkel greenlesing, pendle, ballstart og sikte.


Ungdomsidrett
§ Junior – jenter og gutter
§
13-15 år, trene for å spille
Beskrivelse og tiltak
Juniorene i denne gruppen karakteriseres ved at de liker å spille og trene golf. Noen av spillerne har som mål og utvikle seg videre til gruppene på et høyere nivå, mens noen ikke har dedikert seg til den innsatsen som skal til for å bli en toppspiller.
NXT Level.
Golfskolen.
Mental trening.
Fysisk trening.
Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
Golfspesifikt
GOBBS og vite hva disse betyr for slaget.
Dynamisk balanse (en balansert sving).
Køllehastighet.
Bredt slagrepertoar (lange og korte spillet).
Hender foran ballen i oppstilling og gjennom balltreff.
Putting: Greenlesing, ballstart og sikte. Forstå hvordan grep, oppstilling og sving påvirker ballstart.

16-19 år, lære å konkurrere
Beskrivelse og tiltak
Juniorene i denne gruppen karakteriseres ved at de har et høyt ambisjonsnivå. De ønsker å satse ekstra på golfen og spille turneringer på tilpasset høyt nivå. Deltar på Norgescup, Titleist Tour, Regionale og lokale turneringer.
NXT Level.
Golfskolen.
Mental trening.
Fysisk trening.
Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.

Spillerne er forventet å «gi tilbake» til klubben for eksempel ved å være hjelpetrener i andre grupper og å bidra i rekrutteringsaktiviteter.

Golfspesifikt
GOBBS.
Retning er viktigere enn lengde.
Bredt slagrepertoar.
Kunne legge til og ta av fem meter på sitt grunnslag.
Putting: Greenlesing, ballstart og sikte. Forstå hvordan grep, oppstillingog sving påvirker ballstart.

Trene for å konkurrere
§ Elite – Damer og herrer
§
>19 år
Beskrivelse og tiltak
Spillerne i denne gruppen karakteriseres ved at de har et høyt ambisjonsnivå. De ønsker å satse ekstra på golfen, spille turneringer og legge ned den treningen som skal til for å nå sine mål. Har vist resultater minst på høyt regionalt nivå.
NM er en viktig del av denne gruppen sin satsing. Gruppen kan la yngre spillere hospitere opp dersom spilleren har det sportslige nivået og ellers er skikket til å representere klubben på en positiv måte.

Norgescup, Region Tour og NVT er typiske turnerings-serier for disse spillerne.
Mental trening en viktig del.
Fysisk trening.
Klubben legger til rette for tilpasset opplegg.
Spillerne er forventet å «gi tilbake» til klubben for eksempel ved å være hjelpetrener i andre grupper og å bidra i rekrutteringsaktiviteter.

Golfspesifikt
GOBBS.
Bredt slagrepertoar.
Kunne legge til og trekke fra fem meter på sitt grunnslag.
Putting: Greenlesing, ballstart og sikte.

v Del 3 - Støtteprosesser
Klubb og lederutvikling
§ Gruppeledere
Det skal være en gruppeleder for hver av gruppene.
Registrere medlemmene i gruppen med (navn, adresse, hcp, pårørende kontakt/tlf mv.).
Være aktiv pådriver i forhold til påmelding på turneringer.
Informatør
Nye Gruppeledere skal få aktiv og adekvat opplæring. Dette er styrets/DL ansvar.

§ Aktivitetslederkurs

§ RKS systemet brukes aktivt
Trenerutvikling

§ Hovedtrener er sportslig ansvarlig
Det er denne personen som definerer og organiserer det idrettsfaglige innhold og gjennomføring av dette.
Hovedtrener gjør nødvendige tiltak for at treningsarbeidet skal kunne gjennomføres på en best mulig måte.

Spillerne har ett felles ansvar for å spre glede og positivitet på treningene.
Krav lages spesielt for hver enkelt gruppe og Golfskolen og NXT Level i regi av Golfforbundet bør brukes aktivt i forhold til å skape sportsligfremgang og mestring for den enkelte.

§ Tilpasset trenerkapasitet
Anleggsutvikling
§ Bruke anlegget til et bredt utvalg av aktiviteter
§ Reservere tid til medlemmene
§ Begrense blokkering av banen ved valg av spilleformater og tilpasninger ellers.
§ Tee-times må holdes og alle må registrere seg.
§ Forskjellige tee-steder for at alle skal kunne få gode opplevelser, samme hvilket nivå man er på.
§ Delvis overbygd range for å kunne gi et godt og tilpasset treningstilbud til alle.
§ Simulatortrening – utstyr og opplegg

Konkurranseutvikling
§ Det skal jevnlig arrangeres turneringer på elitenivå på Solnør.
§ Det skal arrangeres et bredt spekter av breddeturneringer på Solnør.
Sportslige Plan er utviklet for å sikre at alle involverte fra tillitsvalgte ledere, trenere/proer, til aktive og deres foresatte, skal kjenne til hvordan klubben ønsker at arbeidet i de sportslige gruppene skal foregå. Den omhandler alle grupper fra nybegynnere til sportslig satsende golfere. Planen er et dynamisk dokument som revideres ved behov, og i hvert fall sammen med Virksomhetsplanen. Revisjonsansvarlig er «Styremedlem Sport» med Hovedstyret som godkjenningsinstans. Revisjonen utføres i samråd med Hovedtrener, Daglig leder og de aktive gruppene.