Baneplan

Baneplan Solnör Gaard Golfbane

Innehållsförteckning
Sid 3 Banchefens arbets och ansvarsområden
Sid 4 Status och målsättning 2015
Sid 5 Måldokument
Sid 16 Resursplan
Sid 17 Dagsplan
Sid 18 Maskinpark
Sid 19 Medlemsinformation
Sid 20 Dräneringsproblem
Sid 24 Hålfadder dokument
Sid 29 Planer för 2015


Banchefens arbets och ansvarsområden
Anställning
Huvudansvar för banan, banarbetare, maskinpark och övrig utrustning.
Rapporterar till daglig leder.
Presenterar planer för styrelsen.
Deltar på minst två styrelsmöten per år.

Ansvar+Myndighet
Ansvarar för banans drift och utveckling.
Ansvarar för att utarbeta förslag till målsättningar, planer och budgetar för presentation till styrelsen.
Ansvarar för information om aktiviteter på banan.
Ansvarar för inköp av maskiner, utustning, gödsel, sand och övriga saker som hör banskötseln till.
Har myndighet att ta beslut innanför planer, budgetar som är godkända av styrelsen inklusive HMS.

Arbets och ansvarsområden
Presentera förslag på måldokument.
Presentera förslag på driftsplaner, investeringsplaner och budgetar.
Ansvar för att kontrollera budgeten.
Ansvar för den dagliga driften av bana, maskiner och övrig utrustning.
Ansvar för att vidareutveckla banan.
Ansvarar för anställning, upplärning och att vidareutveckla banpersonalen.
Ansvarig för både daglig och periodiserad schemaläggning.
Ansvar för att utarbeta förslag till förbättringar av banan i samarbete med styrelsen.
Ansvarig för att förvara och använda sprutmedel enligt lagar och regler.
Ansvarig för att koordinera arbete med entreprenörer som blir engagerade av Ålesund GK för arbete ute på banan.
Ansvarig för den interna möteverksamheten för banpersonalen.


Status Ålesund GK
Banan karakteriseras av sina natursköna omgivelser och att den är väldigt kuperad.
Klubben har traditioner av att stå värd för både regionala och nationella tävlingar.
Banpersonalen består av 1 heltidsanställd, 1 på 8 månader, 1 på 6 månader samt 2 st på 5 månader.
Banpersonalens driftsbudgett per år ligger rundt 1.8 mill kr.
Maskinparken bytes ut enligt AAGKs maskinplan.
Jordanalys tas minst 1 gång per år.

Målsättning
Målsättningen är att försöka ha en så bra kvalitet så möjligt med tanke på det ekonomiska, geografiska och klimatiska förhållandet. Detta betyder i praktiken att banan ska ha så bra kvalitet som möjligt efter de förutsättningar som råder, för att uppnå optimala växtförhållanden. Det är viktigt att kvaliteten på banan är tillräckligt bra för att kunna anordna både regionala och nationella tävlingar på Solnör Gaard Golfbane. Denna kvaliten kommer endast att uppnås när det är bra växtförhållanden som i regel är mitten av juli till mitten av september. Tävlingar som arrangeras utanför denna tidpunkten kan inte räkna med optimala förhållanden gällande låg klipphöjd, tätt gräsbestånd, samt jämnhet på
spelytorna. Måldokumentet är framtaget efter de förutsättningar som idag finns på Ålesund GK och visar hur ett systematiskt skötselprogram bör och ska se ut.


Måldokument
1. Greener
2. Greenområden
3. Tee
4. Fairway
5. Semiruff
6. Ruff/Skog
7. Träningområde/Klubbhus/Drivingrange
8. Bunkrar
9. Vatten/sidovattenshinder
10. Banmarkeringar
11. Gångvägar
12. Transportvägar
13. Öppning och stängning av banan
14. Maskiner/Redskap
15. Gräsklipp
16. Banutveckling
17. Miljö och Estetiska krav
18. Personal
19. Lokaler
20. Organisation
21. Information


1. Greener
1.1
Vår målsättning med skötseln av greenerna är att försöka ha de så jämna och ärliga som möjligt under hela spelsäsongen. Då vi inte kommer fokusera så mycket på hastighet utan mera på att ha likvärdig bollrull på alla greener. Vi kommer också att göra många skötselåtgärder för att inte få sjukdomar och andra skador på greenerna. För att lyckas med detta så kommer följande skötselåtgärder att tillämpas under säsongen.
Djupluftning 3 gånger vår/sommar/höst.
Ytluftning kontinuerligt under säsong ca 6 gånger.
Hålpipluftning 1-2 gånger vår/höst.
Vertikalskärning 3 gånger 2 på våren och en 3 veckor innan KM.
Stödsådd 1 gång när det råder optimala förhållanden.
Behovsanpassad gödsling. Detta innebär att vi kommer att anpassa gödslings mängden efter gräsets behov under säsongen.
Behovsanpassad bevattning där vi kommer använda fuktmätare för att avgöra när det behövs vattnas.
Klipphöjden kommer variera mellan 4-6 mm.
Klippfrekvensen kommer vara behovsanpassad efter gräsets tillväxt under säsongen.
Vältning ser vi som ett komplement till klippning och detta kommer göras de dagar greenerna inte klipps för att bibehålla farten och jämnheten på greenerna. Men även för att spara slitaget på gräsplantan.
Dressning kommer att göras ca 1 gång i månaden och sammanlagt ca 100 ton.

1.2
Vi kommer att följa NGF’s rekomendationer med balanserade flagg ochteeplaceringar.Vi kommer att flytta flaggorna ca var tredje dag. Detta beror mycket på hur stort speltrycket och det mekaniska trycket är runt hålen. Vårt mål är att alltid ha skarpa och jämna hålkanter.


1.3
Vårt mål är att försöka konkurrera ut Poa annua (tunrapp) och få ett renare bestånd av ädlare gräsart då denna har en mycket bättre vinteröverlevnad.

1.4
Vi kommer ta ner träd och sly för att förbättra ljusinsläpp och luftcirkulation på greenerna.

2. Greenområden
2.1
Vi vill ha jämna och hårda greenområden med ett tätt gräsbesånd där man ska kunna spela chip o run spel. De ska också vara estetiskt snygga då dessa ramar in våra greener. För att uppnå detta så kommer vi att tillämpa följande skötselåtgärder.
Gödslas 3 gånger vår/sommar/höst
Djupluftas 2 gånger vår/höst.
Klippfrekvens ca 3 gånger i veckan.
Klipphöjd 12-14 mm

2.2
Kragen runt greenen kommer att luftas och gödslas likadant som greenen.

3. Tee
3.1
Målet med teena är att ha dem jämna och fria från för mycket slitage. För att lyckas med det kommer vi att använda oss av följande skötselåtgärder.
Djupluftning 2 gånger vår/höst.
Hålpipluftning 1 gång vår
Gödsling 3 gånger vår/sommar/höst.
Klippfrekvens ca 3 gånger i veckan.
Klipphöjd 12-14 mm

3.2
Vi ska ta ner träd och sly för att förbättra ljusinsläpp och luftcirkulation.


3.3
Vi ska trimma områdena runt teena ca varannan vecka för att hålla dem snygga.

3.4
Tee markeringarna flyttas vid behov för att sprida slitaget på tee.

3.5
Backtee kommer att inte få lika frekvent skötsel som de andra teena då backtee används sparsamt och slitaget är minimalt.

3.6
Vi kommer att divota par 3 hålen 1 gång i veckan och övriga hål 1-2 gånger i månaden.

4. Fairway
4.1
Vårt mål är att kunna ha så bra och spelbara fairways som möjligt under hela året. För att klara av detta så måste vi göra följande skötselåtgärder.
Klippfrekvens ca 2 gånger i veckan
Klipphöjd 17mm
Gödsling av hål 4,5,6,13,14,16 fairways

4.2
Vi kommer att klippa fairways i olika riktningar för att spara slitage och tidsamt för att undvika liggande gräs. Men under tävlingar kommer fairways att kryssklippas.

4.3
Ska jobba mycket med att fixa körskador, andra dräneringsskador på fairways.

5. Semiruff
5.1
Klipphöjden på semiruffen kommer att ligga på ca 30 mm.


5.2
Semiruffen kommer klippas ca 1 gång i veckan.

5.3
Ska jobba med att laga körskador.

5.4
Dränering kommer att följa vår dräneringsplan.

6. Ruff/Skog
6.1
Vi ska klippa ner ruffen till semiruff på vissa strategiska ställen för att göra banan lite enklare och snabbare att spela.

6.2
Ska jobba med att ta ner träd och rensa sly där det behövs.

7. Träningområde/Klubbhus/Drivingrange
7.1
Drivingrangen klipps 1 gång i veckan med semiruffklipparen.

7.2
Ska hålla rent och snyggt runt tee mattorna, bunkrarna och klubbhuset.

7.3
Greenerna, bunkrarna och greenområdena ska ha samma kvalitet som övriga banan.

7.4
Det behövs dugnadshjälp vår/sommar/höst för att hålla klubbhusområdet rent och prydligt.

8. Bunkrar
8.1
Bunkrarna kommer krattas efter behov ca 1-2 gånger i veckan.


8.2
Bunkerkrattan ska ligga i bunkern och i spelriktningen.

8.3
Bunkrarna ska vara fria från ogräs och stenar.

8.4
Alla bunkrar ska vara likvärdiga att slå ifrån.

8.5
bunkerkanterna ska skäras 1 gång varje vår och underhållas under säsongen.

8.6
Behövs dugnadshjälp på våren för att återställa, samt kontinuerlig skötsel från hål faddrarna.

9. Vatten/sidovattenshinder
9.1
Ska vara tydligt märkta med röda eller gula pinnar.

9.2
Ska inte vara för mycket vegetation i och runt vattenhindren.

9.3
Hål faddrarna ska hjälpa till med att hålla de rena och prydliga.

10. Banmarkeringar
10.1
Ska följa NGF’s regelhandbok och även turneringskommitteens riktlinjer.

10.2
Markeringarna ska inte påverka naturupplevelsen eller försvåra skötseln för banarbetarna.

10.3
Banan ska vara tydligt markerad så det inte sker några regeltvivel.


11. Gångvägar
11.1
Gångvägarna ska vara jämna och ha god framkomlighet.

11.2
De ska vara tydligt definierade.

11.3
Gångvägar som inte är anlagda och som medför till slitage ska undvikas.
Exempel på detta är exit vägar från green.
11.4
Ska vara tydligt markerade vägar mellan hålen.

12. Transportvägar
12.1
Ska vara jämna så de inte medför till onödigt slitage på maskinparken.

12.2
Transportvägarna ska utnyttjas så mycket som möjligt vid framförsel av maskiner för att undgå slitage på golfbanan detta gäller även golfbilar.

13. Öppning och stängning av banan
13.1
Banan öppnas när det är tillräckligt varmt i backen så gräset har börjat växa och då också kan återhämta sig från slitaget som golfspelet medför.

13.2
Banan kommer att vara stängd om det finns risk för långvariga skador.

13.3
Vissa greener kan vara stängda under våren för att låta gräset etablera sig.

13.4
Vid stående vatten på banan så finns det grund för att hålla den stängd.


13.5
Vid frost som är en väldigt kritiskt tillpunkt för gräset kommer banan vara stängd.

13.6
Banan kommer att stängas i mitten eller slutet av oktober för att banarbetarna ska hinna förbereda banan inför vintern.

14. Maskiner/Redskap
14.1
Maskinerna ska vara säkra och väl fungerande så att det inte är någon risk för att banarbetarna utsätts för skada.

14.2
Det ska göras en kontroll av maskinen innan den används som t.ex olja, bensin, lufttryck och visuella fel.

14.3
Maskinerna och redskapen skall rengöras noga och sättas på rätt ställe efter att de har används.

14.4
Maskinförarna ska få en nödvändig upplärning.

14.5
Maskiner och redskap ska vara försäkrade.

14.6
Det ska dokumenteras antal körda timmar samt föras ett serviceschema för varje maskin.

15. Gräsklipp
15.1
Gräsklippet skall avlägsnas så att det inte stör golfspelet eller naturen.


17. Miljö och Estetiska krav
17.1
Banan ska underhållas så att golfspelare och allmänhet uppfattar den som ett trivsamt område.

17.2
Maskinhallen och området runt maskinhallen ska hållas rent och prydligt.

17.3
Sand platsen ska underhållas och se trivsam ut.

17.4
Banarbetarna ska genom kompetens och förnuft undgå att förbruka för mycket gödsel, sprutmedel och eventuellt andra kemikalier.

18. Personal
18.1
Det ska finnas tillräckligt med personal för att uppnå de kraven AAGK ställer för skötsel av golfbanan.

18.2
Personalen ska vidareutbildas i den mån det går.

18.3
Lönenivån för personalen bestäms av banchefen och daglig leder inom ramarna för budgetten, ska vara marknadsmässiga.

18.4
Ålesund GK ska sträva efter att ha personal som både har god yrkeserfarenhet och är utbildade.

18.5
Det ska jobbas kontinuerligt för att ha en god arbetsmiljö (stress, säkerhet, samarbete, och förhållande mellan anställda och medlemmar)


18.6
Minst en gång om året ska det hållas ett personligt samtal mellan banchef och banpersonal.

19. Lokaler
19.1
Verkstad:

19.1.1
Verkstaden ska vara välutrustad, med verktygen som behövs för att kunna underhålla maskinparken.
19.1.2
Arbetstilsynets regler ska följas vad gäller säkerhet och skyddsutrustning vid jobb i verkstaden.
19.1.3
Verkstaden ska hållas välstädad så att man enkelt hittar verktyg och material som man behöver.
19.1.4
Efter varje avslutad arbetsdag ska maskiner och verktyg ställas på den plats de hör hemma.

19.2
Personalrum:
19.2.1
Personalrummen ska hållas välstädat.
19.2.2
Personalrummen ska innehålla kök och matrum. Separat kontor för banchef och daglig leder.


19.3
Lager:
19.3.1
Kemikalierummet ska vara anpassat efter myndigheternas krav.
19.3.2
Gödsel, frö och annat material ska lagras så det är beskyddat mot regn och vind.
19.3.3
Lagerutrymmena ska hållas välstädade och välsorterade så man enkelt hittar det man behöver.

20. Organisation
20.1
Arbetsbeskrivelser ska finnas för alla anställda och dessa ska följa med anställningsavtalet.

20.2
Kostnadsuppföljning ska göras varje månad.

20.3
Alla räkningar som hör till banavdelningen ska vara godkända av banchefen.
20.4
Under säsongen ska det avhållas veckomöten mellan banchef, daglig leder och klubbhus anställda. På dessa möten ska det diskuteras förra veckans arbete och kommande veckas planer.

 
21. Information
21.1
Information från banarbetarna till medlemmarna kommer att förmedlas genom aagk.no, facebook eller på informationstavlan på Solnör.

21.2
Dagsaktuell information ska ges från banarbetarna till personal i klubbhuset så att de kan svara på enklare frågor om vad banans aktuella status är.


Resursplan
Genomsnittlig fördelning av arbetstimmar per vecka.

Klippning
Green
16 h
Tee och greenområde 18 h
Fairway 16 h
Ruff o drivingrange 20 h
Övriga arbeten
Greenvältning
8 h
Greengödning 6 h
Kontroll org halt i green 16 h
(luftning, dressning)
Gödning tee/greenområde
6 h
Bunkerkrattning 12 h
Course set up 16 h
Maskinunderhåll 12 h
Administrativt 8h
Trimning 8 h
Underhåll bevattning 6 h
Dräneringarbete 8 h
Underhåll av byggnader 6 h
Plockning av bollar på rangen 5 h
Antal timmar per arbetsvecka 187 h


187 timmar/ 37.5 timmar= 5 anställda
Denna resursplanen är tillpassad efter Ålesunds GK måldokument som är utarbetat efter klubbens målsättning och budgett.


Dagsplan för Ålesunds GK
Uke: Dato: Dag:
Temperatur:.......
Jordtemperatur:...........
Nederbörd:...............

Arbeidsoppgave Alex Tony Tomas Tadas XXX
Greenklipping
Tee/Greenområde
klippning
Fairwayklippning
Semiruffklippning
Ruffklipping
Drivingrangeklippning
Vertikalskärning
Dressning
Luftning
Bunkerkrattning
Course set up
Hålyte puttningsgreener
Gödsling: G-VG-T-FW
Plockning a bollar D-range
Administrativt arbete
Trimmning.
Diverse vår höst arbete
Bunkerunderhåll
Underhåll bevattningsanl
Underhållvägar
Stödsådd
Divota tee
Dräneringarbete
Maskinunderhåll
Underhåll av byggnader19
Maskinpark

Modell/Modellnr Timmar
Toro Workman (atomatisk lyft.) 07277TC-
280000318
871
Toro Workman 07277TC-270000749 1 058
Toro Greensmaster 3250-d (tee) 04383-240001443 2 535
Toro Greensmaster 3250-d 04383-230000001 1 625
Toro Groundsmaster 30868-240000154 2 469
Toro Groundsmaster (moa) 2 120
Toro Flex 21 singelklipper (moa)
Toro Reelmaster 5000-D 03551-260000211 1 553
Toro Procore 648 09200314000271 44
John deere Gator
John deere bunkerkratta TC01200A135267 1 542
Greenspro vält 44912314000240 20
Kioti traktor KL155131009021 45
Toro reelmaster 3100-D 03201-9023p 2 500
John deere progator Dressare TC2030B035202 2 753
Toro spruttruck 41228-260000574 789
Grävmaskin20
MEDLEMSINFORMASJON
Arbetsplan Banpersonalen Vecka: Datum:

Arbetsmoment Klipphöj
d
Arbetsfrekvens
Mån Tis Ons Tor Fr
e
Lör Sön Komm
Greenklippning mm
Grenområdeklippning mm
Teeklippning mm
Fairwayklippning mm
Ruffklippning. mm
Trimning
Course set up
Vertikalskärninggreen
Dressning green
Luftning Green:
Hålpipluftning:
Solida pinnar små
Solida pinnar stora
Bunkerkrattning
Underhåll bunkrar
Fairwaygödsling
Greengödsling
Gödsling greenområde
Svampbekämpning
Ogräsbekempning
Bevattningsprogram
Dräneringsarbete
Jordtempratur
Nederbörd
Banan är stängd21
Dräneringsproblem Ålesunds GK
Hål 1
Fixa det våta området i backen och precis innan green.
Höja upp bunkerfacet för att hindra vattnet att rinna ner i bunkern.
Gräv ut och rensa bäckarna i skogen vänster och höger om tee samt även bäcken höger ner mot 17 green.
Gräv ny dränering för att få bort det våta området höger om green.
Gräv upp och fixa dränröret som sticker upp mitt på FW.
Hål 2
Fixa till den våta biten mellan bunker till vänster och den igenlagda bunkern.
Fixa vått område framför vägen till vänster på fairway.
Fixa dräneringen som går famför damtee.
Kolla och eventuellt fixa dräneingarna som går över FW och ner till bäcken till
höger.
Hål 3
Gräv ut diket till vänster och även diket efter vägen.
Hål 4
Gräva ut diket på höger sida (om det går) för att kunna dra dräneringar från FW dit.
Gräv dränering innan Fw till höger.
Gräv dränering ner till röret 10 m in på FW till vänster samt gräv ut runt det dräneringsröret.
Gräv ut dikena till höger om green.
Hål 5
Gräva nya dräneringar i början av fw.
Gräva ut dikerna på bådasidor om FW så vattnet flödar fritt.

Gräv ut diket vänster om vägen upp mot tee.
Hål 6
Gräv ut diket i mitten av FW.
Gräv ut diket till höger om vägen så vattnet försvinner fort och inte går under vägen och in på hålet.
Gräv nya dränerngar på FW så de våta områderna försvinner.
Hål 7
Dränera om semiruffen mellan tee och FW.
Hål 8
Gräv upp det våta området ovanför bunkern och dränera om för att stoppa vattnet att komma in på FW.
Höja upp bunkerfacet för att stoppa att ytvattnet rinner ner i bunkern.
Dränera om området 10 m innan bunkern mot 1ans green.
Dränering runt tee 47.
Hål 9
Fixa det våta området framför vägen upp mot green.
Hål 10
Fixa till dränering så fairway blir torrare i backen innan bäcken.
Fixa dränering och jämna ut området mellan bäcken och green.
Gräv ut diket på FW och i skogen så vattnet kan rinna fortare.
Gräv ett dike på högersidan om vägen upp mot tee för att förhindra washouts.
Gräv ny dränering till höger om green.
Hål 11
Gräv ut dikena på båda sidor FW och i skogen till vänsterför bättre vattenflöde.
Gräv ny dränering ca 150 m innan green.
Ny dränering ca 20 m in på FW till höger.
Hål 12
Rensa och gräv ut diket runt greenen.

Hål 13
Dränera om vänster om damtee.
Fixa dränering ca 50 m innan green på fw.
Laga nya dräneringar i ruffen mellan hål 13 och 14.
Hål 14
Dränera om och gräv ut diket precis över bron till vänster.
Dränera om området ca 200 m innan green till vänster om FW (akta bevattningsledningen)
Gräv nya dräneringar för att få vattnet i kullarna till vänster att försvinna.
Gräv nya dräneringar ca 150 m innan green på vänstersidan för få bort de våta områderna där.
Hål 15
Fixa så inte vattnet står still på höger sida om greenen eventuellt lägga ny dränering.
Hål 16
Fixa vått område mellan tee och FW.
Gräva ut all diken runt hålet i skogen så vattnet dräneras bort snabbt.
Fixa de två våta områderna på FW ca 150 m innan greenen.
Fixa dräneringen precis nedanför greenen till höger.
Hål 17
Rensa upp och gräv ut diket bakom 17 green hela vägen ner till dammen.
Fixa det våta området i början av FW samt höger om FW.
Gräv ut diket innan semiruffen börjar.
Hål 18
Gräv ut dikena vänster om FW för att hindra vattnet att komma in på FW.
Gör nya dräneringar mellan ca 150-100 m innan green.


Övriga områden
Gräv upp diken runt sandplatsen.
Gräv upp dikerna i skogen mellan hål 11 och 16.
Gräv upp diket i skogen mellan hål 16 och 2.
Denna listan kommer att uppdateras kontinuerligt efter att det sker förändringar.


Hålfadder dokument
Hål 1
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Se till så den lilla bäcken runt tee är jämt skuren och utgrävd så vattnet kan rinna fritt.
Ta ner små träd och sly i skogen till vänster och höger om tee.
Se till så dräneringsröret under grusvägen är fritt från gräs, jord.
Se till att bunkern har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Hål 2
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma runt vattenhindret framför herr tee.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Håll bäcken till höger fri från småträd och skott så det är bra flöde i den.
Se till så att vattenhindret/bäcken innan green är rensat så vattnet kan flöda fritt.
Hål 3
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Trimma och ta ner småträd framför herrtee, längs med bäcken på vänstersidan och
längs med högerkanten vid vägen mot floden samt bakom greenen.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand och att kanterna är skurna.
Hål 4
Divota Tee med sand och frömix.

26
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma och ta ner träd mellan herr och dam tee.
Se till så att grusvägen är fri från träd och växter.
Se till så att bäckarna på båda sidor fairway är fria från oönskad växtlighet, även höger,
vänster samt bakom green.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand och att kanterna är skurna.
Hål 5
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma och ta ner små träd framför herr och damtee.
Trimma och håll rent i bäckarna till höger och vänster om fairway.
Håll rent grusvägen från träd och växter.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand och att kanterna är skurna.
Hål 6
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma och ta ner små träd framför herr tee.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Trimma och håll rent i bäcken innan fairway.
Hål 7
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.

27
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma och ta ner små träd framför herr tee.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Trimma och ta ner småträd till vänster om tee och snett famför tee till höger, samt till
höger om vägen bredvid tee.
Hål 8
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Trimma och ta ner små träd framför herr tee.
Se till så bunkern har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Trimma och håll rent bäcken mellan fairway.
Snygga till träddungen höger om herr tee.
Hål 9
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Hålla rent vattenhindret från växtlighet.
Trimma o ta ner små träd framför dam tee.
Hål 10
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Rensa och håll rent vattenhindret på höger sida fairawy samt bäcken mitt på fairway.
Ta ner småträd och rensa i skogen både till höger och vänster om hålet samt bakom
greenen.

28
Hål 11
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Håll alla vattenhindrena rent från småträd och växtlighet.
Ta ner små träd framför back tee och mellan herr och dam tee.
Trimma och ta ner små träd till vänster om fairway i skogen 200 m och fram till green.
Hål 12
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Rensa framför och runt tee från småträd och buskar.
Rensa bäcken till höger och bakom green.
Ta ner små träd och rensa skogen till vänster.
Hål 13
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Rensa bäcken från små träd mellan fairway och vägen på höger sida.
Hål 14
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.

29
Ta ner träd framför och mellan all tee.
Se till så att vägen inte blir igenväxt.
Hål 15
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Rensa och ta ner träden runt teena och även mellan teena.
Håll rent bäcken från växtlighet.
Rensa skogen från fällda träd och fortsätta ta ner träd i skogen både vänster och höger
om green.
Hål 16
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Se till så att bunkern har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Rensa bäcken från oönskad växtlighet.
Ta ner och rensa alla småträd runt om hela spelfältet ca från skogskanten och 3 meter in.
Hål 17
Divota Tee med sand och frömix.
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Trimma och ta ner all växtlighet från back tee fram till fairway.
Håll rent alla bäckar från oönskad växtlighet.
Rensa skogen runt green från små träd.
Hål 18
Divota Tee med sand och frömix.

30
Laga nedslagsmärken på green.
Så igen divots och andra områden på fairway där det behövs.
Se till så bunkrarna har tillräckligt med sand, att kanterna är skurna.
Ta ner små träd och rensa skogen till vänster om fairway.

31
Planer för säsongen 2015
Målsättningen är att fortsätta bygga på de positiva elementerna från
förra säsongen då många har varit väldigt nöjda med banan.
Vi ska fortsätta jobba för att försöka få jämnare och ärligare greener
med ett tätare gräsbestånd.
Fortsätta med ett kontinuerligt luftnings, gödnings och dressprogram
under säsongen då detta är nyckeln till bättre greener.
Jobba med att försöka ha skarpa och tydliga bunkerlinjer då detta ger
ett fint estetiskt intryck av banan.
Fylla upp vissa bunkrar med sand.
Fortsätta jobba med vår avvattningsplan.
Vidareutveckla vår banpersonal så alla känner sig delaktiga och även
känner ett kollektivt ansvar för att presentera en bra bana.
Göra klart dräneringen mellan hål 1-18 samt bunkern på hål 16.
Fortsätta med att så in ädlare gräsarter som passar vårt klimat bättre
på greenerna.
Vidareutveckla rangen med fler målgreener.
Fortsätta med skogningsarbetet runt green 11,12,16.
Avvattningsplan 2015

År Tidspunkt Hull Tiltak Estimert
kostnad
Prioritet
14/15 Okt-okt 8 Gräva dränering för att hindra att vatten kommer in
på greenområdet.
14/15 Okt-okt 17 Gräva dränering för att få bort vatten å
vänstersidan om green.
14/15 Okt-okt 14 Gräva en dränering framför bron. Ca 15 m innan
FW.
14/15 Okt-okt 9/15 Gräva bort vegetation ur dammen.
Tot:

2015 Maj-okt 3 Gräv ut diket till vänster samt det efter vägen.
2015 Maj-nov 12 Gräva ut diket runt green.