Lov for Ålesund Golfklubb

Lov for Ålesund Golfklubb (heretter Klubben)

Stiftet 21. mars 1990 Denne nye lov er vedtatt den 28. februar 2012.
Godkjent av Idrettsstyret gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets den ? 2012

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Navn og Formål
1) Ålesund Golfklubb er klubbens navn og klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite` (NIF). Herunder drive og utvikle Solnør Gaard Golfbane og Moa Golfsenter i samarbeid med baneselskapet SGG, slik at medlemmene kan utøve golfspillet under best mulig forhold. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
1) Klubben er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets hører gjemme i Ålesund kommune og er medlem v Ålesund idrettsråd..
2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).
3) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egne lover.

§ 3 Medlemmer
1) Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan blitatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
3) Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.
5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
7) Klubben skal føre medlemslister. 8) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
2) Den som ikke senest 31. desember i året før det aktuelle kontingentåret har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det aktuelle kontingenter.

§5 Spillerettighetsavgift
1) Spillerettighetsavgift er en engangsavgift for medlemmer av ÅGK. Unntatt fra denne engangsavgiften er medlemmer til og med ungdomsklasse, student/militær, og kø medlemmer.
2) Spillerettighetsavgiften skal sikre nåværende og fremtidig utbygging og investeringer på Solnør Gaard Golfbane.
3) En spillerett gir eieren, når medlemskap i ÅGK ellers er ordnet, fri rett til golfspill på Solnør Gaard Golfbane, samt bruk av de fasiliteter som hører under SGG etter gjeldene bestemmelser for disse.
4) En spillerett oppnås ved å eie aksjer i SGG etter følgende minimumskrav :
-Senior / pensjonist 2 aksjer
-Ektefelle/samboer/fjernmedlem 1 aksjer
-Bedrift 2 aksjer pr. spillerett
5 ) Aksjer (spilleretter) er omsettelige verdipapirer i h.h.t- SGG’s vedtekter, og kan således omsettes i annenhånds marked. Eventuell omsetning skal rapporteres til SGG for registrering. SG G verken kan eller skal fremstå som kjøper av egne aksjer og bevis i annenhånds marked.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 6 Kjønnsfordeling
1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.
2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen imedlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 1

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
2) En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.
3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse.
5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben.
7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. -1 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. -2 For eksempel skyldig kontingent.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.
4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.
5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.
6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning tilklubben
1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.  Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 4 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7