Nyheter

Nye E39 vurderes lagt tvers gjennom golfbanen

Av: Admin  |  Publisert: 6. oktober 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Møreaksen golfbane E39 Statens Vegvesen Ålesund Golfklubb Ålesund kommune

NYE E39 PÅ TVERS GJENNOM GOLFBANEN!

Mange ble noe satt ut da de leste dagens artikkel i Sunnmørsposten/smp.no om Statens Vegvesen som har som et av sine forslag for traseen "Dragsundet - Ørskog" å legge denne tvers gjennom golfbanen. 

Styreleder Tore Sperre har vært i kontakt med Sunnmørsposten, og klubben har fått gitt sin uttalelse i saken som vil bli publisert av Sunnmørsposten i morgen, lørdag 7.10.23
 

Ålesund kommune ønsker å unngå en kostbar bro. Kommunen ønsker også å unngå Solnørdalen.
Derfor har Vegvesenet i høst jobbet med det nye forslaget, M2, der veien altså går gjennom golfbanen på Solnør.
Etter planen blir forslaget sendt på høring i desember.

foto

Naturvernforbundet har tidlegare kommet med et annet forslag. De mener det vil vere «hole-in-one» med lav bro over innerste delen av Solnørvika til Svineneset, og med tunnel/kulvert under golfbanen og videre gjennom Liafjellet. Denne traseen krysser ikke Solnørvassdraget.

Uttalese fra Statsforvalteren:

«Vassdraget har stor forvaltningsinteresse og Statsforvaltaren vil vere kritisk til inngrep som reduserer verneverdiane i Solnørvassdraget med tilhøyrande nedbørfelt.» står det i høyringsuttalen frå Statsforvaltaren.

«Solnørdalen er ein trong dal med til dels viktige verdiar knytt til naturmangfald, landskap, kulturlandskap, karbonrike areal, naturressursar og friluftsliv. Framføring av eit omfattande vegprosjekt vil i stor grad påverke kvalitetar og verdiar i dette dalrommet, og vi føreset at verknadane vert grundig avklart som del av konsekvensutgreiinga.»

Også Kommunelegen har gitt sin uttalelse den 22.02.23:

Dragsundet – Ørskogfjellet
Alternativene Blå A2, Lilla E2, Grønn F2-F3 og Gul G2 påvirker i større eller mindre grad bomiljøet gjennom Solnørdalen. De største utfordringene her gjelder likevel kultur- og naturmiljø, og dette ligger ikke til kommuneoverlegens hovedansvarsområder. Uavhengig av linjevalg må det gjøres justeringer og tiltak som bevarer oppvekst- og levekår for berørte beboere på beste måte. Her kan det vurderes muligheten av å justere vegtraséen nordover for å få tunnelinnslaget lenger vest i Solnørdalen. Det vil da være mulig å unngå en del av de større konfliktområdene opp gjennom dalen.

Dersom man ønsker å unngå større bruløsning i Solnørvika, kan det være et alternativ å krysse innerste del av Solnørvika med mindre og lavere bru til Svineneset, under Solnør golfbane og gjennom Liafjellet etter Blå linje J2.

KONKLUSJON
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor må kommuneoverlegen anbefale alternativ Grønn C1 på strekningen Digernes – Dragsundet.
For strekningen Dragsundet – Ørskogfjellet har kommuneoverlegen ingen klar anbefaling, men det må arbeides videre for å skåne befolkning og miljø i størst mulig grad mot negative konsekvenser av utbyggingen.
Kommuneoverlegen spiller inn to alternative justeringer av linjeføringen:
• Justering av alternativ Lilla E2 mot nord, slik at tunnelinnslaget kommer lenger mot vest i Solnørdalen.
• Kryssing over lav bru innerst i Solnørvika, i tunnel under Solnør golfbane og videre gjennom Liafjellet etter linjeføringen til alternativ Blå J2.

Dersom helsehensyn ikke kan ivaretas tilstrekkelig gjennom plan- og bygningsloven, vil det være aktuelt å kreve helsekonsekvensvurdering etter folkehelseloven § 11.
LOVGRUNNLAG
Uttalelsen er gitt i henhold til § 4 i forskrift om miljørettet helsevern av 25.04.2003, med hjemmel i lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 §§ 4, 8 og 33.

Kilder :
Foreslår E39 gjennom Solnør golfbane - smp.no
Statsforvaltaren åtvarar mot E39 i Skodjevika - smp.no
Merknad, kommuneoverlegens uttalelse - Høring av planprogram - Høringsfrist 15.03.2023 - Ny E39/E136 Brusdalen - Vestnes kommunegrense - Kommunedelplan (nyealesund.no)