Informasjon fra Styreformann - juni

I min informasjon lagt ut på hjemmesiden i mai var hovedinnholdet å orientere om hvordan vi har valgt å organisere arbeidet administrativt (uten daglig leder). Videre om at komite´ arbeidet var kommet godt i gang.

Med bakgrunn i at vi i fjor hadde et relativt stort underskudd i driften har jeg fått en del spørsmål omkring hvordan situasjon er for inneværende år. Dette vil jeg herunder forsøke å belyse på en enkel måte.

Som vedtatt på årsmøte har vi et budsjett på overskudd NOK ca. 300.000, siden vi praktisk talt er uten egenkapital er det helt nødvendig å nå dette målet. Dersom vi ikke gjør det makter vi ikke å ivareta våre forpliktelser til vinteren hva gjelder baneleie, leasingavtaler m.m.

Status nå er at vi styrer mot budsjett oppnåelse, det vil si et overskudd på ca. NOK 300.000. Likviditeten er også omtrent på det vi må ha. Usikkerheten i dag er at vi har en del utestående fordringer, mye mindre enn de siste årene, men det er uansett et usikkerhetsmoment.

 Inntektene kan kommenteres slik:

 • Medlemsavgift – vi ser ut til å kunne bremse nedgangen, men inntektene går fremdeles nedover. På grunn av stor VTG aktivitet har vi tro på å kunne stabilisere inntektene og kunne få vekst alt neste år.
 • Vekst i turneringsinntekter og VTG kurs
 • Sponsor – Vi har en betydelig vekst i år, men fremdeles et stykke opp til gamle høyder.
 • Kroa (herunder greenfee og rangene) – Vi har en fin vekst i år
 • Andre inntekter (Tipping, offentlig støtte m.m.) – en svak nedgang

Samlet sett ligger våre inntekter på i overkant av 5 mill.

Kostnadene kan kommenteres slik:

 • Lønnskostnader (daglig leder) – har blitt betydelig redusert
 • Kostnader til bane (maskiner/verktøy) – gått opp

Dersom en ser på klubbens økonomi i en liten lengre periode er forklaringen på våre utfordringer slik.

 • Inntektene har over en periode på noen år blitt redusert med mer enn NOK 1. mil.
 • Kostnadene til å drifte banen har økt jevnt hele tiden.
 • Alle inntekter vi genererer går til å drifte banen (herunder overskudd på drift av kroa m.m.), dette med unntak av ca. 140.000 som går til junioravdelingen.

Vi ser ikke for oss at det er lett å redusere kostnadene til å drifte banen. Da gjenstår den store utfordringen for styret –  finne ut hvordan vi kan øke inntektene til klubben. Jeg ser for meg følgende satsings områder.

 • Fortsette arbeidet med VTG kurs slik at vi kan stabilisere/øke medlemsmassen
 • Øke arbeidet med å skaffe sponsorer og samarbeidspartnere
 • Foredle mulighetene vi har på Moa ved å ha helårsdrift, både på Simulatorer og utendørs (Rangen). Vi har nå fått en flott gave fra tidligere eiere av simulatorene og derfor ligger det en potensiell gevinst i driften der.
 • Gjøre ytterligere forbedringer på Kroa – nå er vi nødt til å kjøre veldig forsiktig, men en svak økning i villighet til å ta risiko ved innkjøp kan øke overskuddet.
 • Målrettede tiltak for å få tidligere golfspillere kommer tilbake til golfklubben.
 • Nytenking – det er helt sikkert områder vi ikke har tenkt på som kan gi oss økte inntekter.

For å kunne gjennomføre nødvendig arbeid for å øke inntektene, må vi se på hvordan vi kan bedre administrasjon av klubben. Vi ser at det blir vanskelig å få gjort store nye inntektsbringende prosjekt uten å ha på plass en daglig leder eller klubbsekretær.