Generalforsamling SGG A/S

Solnør Gard Golfbane AS

ÅRSBERETNING FOR 2017

 

 

  1. 1. Virksomhetens art og lokalisering

Solnør Gard Golfbane driver en 18 hulls golfbane i Skodje Kommune, samt 6 hulls treningsanlegg i Ålesund Kommune. Det har vært full drift på begge anleggene i 2017.

  1. 2. Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for forsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Styret vil allikevel påpeke at det er planer om nedleggelse av selskapet og føre driften videre som en del av Ålesund Golfklubb. En beslutning om dette er ikke tatt enda, men blir lagt frem for generalforsamlingen!

 

  1. 3. Redegjørelse for årsregnskapet – rettvisende oversikt.

Det har ikke vært vesentlige endringer i driften siste året, men en har fått en svikt i sponsorinntekter, mye på grunn av nedgangen for olje og verftsindustrien i regionen.

Svikten for 2017 er ikke så stor som det fremkommer av regnskapet, grunnen er at vi har måtte regnskapsført et tap for fakturerte sponsorinntekter for 2015 og 2016 som ikke er betalt!

Totalt er det fakturert og innbetalt ca. 400000,- i 2017.

Etter styrets oppfatning har dette sterkt medvirket til det svake resultatet, og styret vil ha større fokus på kostnadskontroll og oppfølging av sponsorer samt økning av inntektene i 2018. Årsregnskapet med noter anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året, og om selskapets stilling ved årets utgang. 2017 ble en sesong værmessig på det jevne, og styret er tilfreds med driften av anleggene.

 

  1. 4. Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

 

  1. 5. Arbeidsmiljø

Det er ikke ansatte i bedriften, og det har ikke vært skader heller ulykker i forbindelse med driften av anleggene så det har ikke blitt iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av året.

  1. 6. Likestilling

Kjønnsfordeling i % i bedriftens styre og ledelse: Menn 67 %, kvinner 33%

Det er ønskelig fra styret at begge kjønn er representert i styret, og vil anmode generalforsamlingen om å ta hensyn til dette ved valg av styremedlemmer.

  1. 7. Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover utslipp fra motordrevne maskiner som benyttes på banen..

Ålesund, ________2018

_______________________                                                           __________________

Ståle Eikrem                                                                            Gerd Evy Slinning

Styrets leder                                                                          Styremedlem

_______________

Steinar Ekrem

Styremedlem