Informasjon fra SGG

Orientering til aksjonærene i Solnør Gård Golfbane A/S

 


Styret i SGG A/S har besluttet å legge frem forslag til Generalforsamlingen i 2018 om oppløsning/avvikling av A/S et, og overføre alle aktiva i selskapet til Ålesund Golfklubb. En beslutning som styret i ÅGK støtter.

Bakgrunnen for dette er at styret mener at organiseringen av klubb og bane er uhensiktsmessig, og at organisering av bane og klubb i egne styrer og A/S er på vei ut i mange golfklubber i Norge. Ordningen med å måtte ha aksjer for å få spillerett er også fjernet!

I praksis er det klubben som drifter banen gjennom en Samarbeidsavtale datert 25.02.13. der klubben ansetter medarbeidere på banen, har personalansvaret og den daglige oppfølgingen av driften av banen. I følge samarbeidsavtalen er det klubben som har ansvar for oppfølging av aksjonærene i SGG A/S. Avtalen er litt uryddig angående sponsoravtaler, der det står at begge styrene har ansvar for å selge slike avtaler etter vedtatte budsjett.
Ved samordning blir ansvaret plassert på en juridisk enhet!
Styret i SGG A/S v/ daglig leder i klubben har i praksis ingen annen funksjonen en å kreve inn baneleie fra klubben og betale utgifter til maskiner/utstyr og forbruksmateriell. (Personalkostnadene er alt i dag på klubben). Dette er etter styret i SGG og styret i ÅGK sin mening unødvendig byråkratisk, ved sammenslåing vil vi spare utgifter til regnskapsføring og revisjon.
For å avvikle A/S må vi følge aksjeloven (se utdrag av aksjeloven Kapittel 16.)
Oppløsning og avvikling
I. Oppløsning og avvikling etter beslutning av generalforsamlingen
§ 16-1. Beslutning om oppløsning
(1) Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring når ikke noe annet er bestemt i lov. § 5-18. Vedtektsendring
(1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
(2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, være avgitt for forslaget.
Vi vil komme tilbake til dato for generalforsamling senere!

Hilsen Styret i Solnør Gård Golfbane A/S
Ståle Eikrem styreleder