Virksomhetsplan

Virksomhetsplan
Ålesund Golfklubb
2015 - 2019


Innhold
1.Innledning
2.
Visjon
3.
Virksomhetside
4.
Verdigrunngrunnlag
5.
Hovedmål
6.
Delmål
7.
Virkemidler
8.
Organisasjon og
anlegg
9.
Historikk og status
10.
Organisasjonskart


Innledning
Denne virksomhetsplanen er et styringsredskap for Ålesund Golfklubb (Aagk).
Styret har ledet prosessen med utarbeidelsen, og medlemmene har blitt invitert til å komme med innspill gjennom medlemsundersøkelsen og medlemsmøte. Planen
beskriver det generelle, grunnleggende utgangspunkt for arbeidet i klubben, samt hvilke hovedmål Aagk skal arbeide mot i perioden 2015-2019.

Som et fundament for planen ligger anbefalinger fra Norges Golfforbund (NGF).Virksomhetsplanen til NGF danner grunnlaget for arbeid med golfsporten i Norge, og sikrer at alle landets golfklubber jobber mot en overordnet felles visjon:
Golf – en idrett for alle.

Dette dokumentet oppsummerer de viktigste fokusområdene for Aagk i kommende periode. Planen gir mulighet til å prioritere og konsentrere klubboppgavene, og skal sikre at alle ressurser i klubben drar i samme retning. I tillegg har vi utviklet sportslig plan og anleggsplan som går mer i dybden innenfor sine områder.

I det daglige arbeidet inngår en mengde driftsoppgaver, som også er med på å utvikle vårt idrettslag. De konkrete tiltakene som Aagk skal gjennomføre ligger ikke i dette dokumentet, men utarbeides årlig av komiteer og administrasjonen. Disse behandles av det nyvalgte styret i etterkant av årsmøtet.

Visjon
Gode golfopplevelser for alle

Virksomhetsidé
Ålesund Golfklubb skal skape golfglede.
Vi skal være et naturlig valg for utøvere med sportslige ambisjoner, og for mennesker med ønske om en livslang og sunn fritidsaktivitet.
Sammen skal vi bidra til et trygt og inkluderende miljø, der alle medlemmer og gjester føler seg velkommen og ivaretatt.
Vårt idrettslag skal drives av engasjerte medlemmer etter sunn(mørsk)e økonomiske prinsipper.

Verdigrunnlag
OFFENSIV
Vi skal være målstyrte og aktivt jobbe for at golfsporten blir mer attraktiv i vår region.
Offensiv betyr at vi er sportslige ambisiøse og skal tilstrebe å ha utøvere i toppen på nasjonalt nivå
ÆRLIG
Ærlighet er grunnleggende for å skape gode holdninger i klubben.
Vi ønsker stor takhøyde, der man viser gjensidig respekt for hverandre
Ærlighet representerer golfspillere som følger spillets regler.
INKLUDERENDE
Inkluderende gjenspeiler vennlige og imøtekommende mennesker som tar vare på hverandre, og bidrar til å utvikle den sosiale tilhørigheten
Vi vil skape et klubbmiljø der vi lar andre delta sammen med oss, både på banen og rundt bordet i klubbhuset
Golf hos oss skal være tilgjengelig for alle

Hovedmål
Flere og bedre golfspillere i et inkluderende miljø

Delmål og Virkemidler
For å sikre en tilpasset innsats i arbeidet med å få flere og bedre golfspillere, deler vi medlemsmassen i tre ulike grupper basert på hvilket handicapnivå man tilhører:
Rekruttere (hcp > 54)
Ivareta (hcp 26 – 54)
Utvikle (hcp < 26)

Rekruttere: > hcp 54

Delmål 1
Vi skal markedsføre golf i regionen, slik at vi vekker nysgjerrighet og trekker til oss mennesker som kan tenke seg å starte med golf.

Delmål 2
Vi skal sikre et trygt og godt læringsmiljø, som legger til rette for mestring, og gir ønske om fremtidige golfopplevelser.

Rekruttere - Virkemidler
Rekruttere frivillige instruktører som engasjeres i vår VTG virksomhet
Utnytte potensielle rekrutteringsarenaer, blant annet:
Aktivitet inn mot skolene
Aktivitet mot våre samarbeidspartnere
Delta på tilstelninger hvor vi kan presentere golf som idrett for alle
Tilrettelegge anleggene, Solnør og Moa, på en måte som oppfattes somspennende og motiverende

Ivareta: hcp 26 - 54
Delmål 3
Vi skal tilby et tilpasset treningstilbud, hvor medlemmene i denne gruppen opplever mestring og golfglede.
Delmål 4
Vi skal gi medlemmene mulighet til å bli integrert i klubbmiljøet, sikre engasjement og langsiktige medlemskap (lojalitet).

Ivareta - Virkemidler
Ha nødvendige trenerressurser
En hovedtrener som leder frivillige trenere/instruktører
Sikre tilpassede golfaktiviteter
Utarbeide plan for overgang fra rekruttering til ivaretagelse
Tilrettelegge anleggene, Solnør og Moa, på en måte som oppfattes som spennende og motiverende

Utvikle < 26
Delmål 5
Utvikle dyktige golfspillere på topp nasjonalt nivå.
Delmål 6
Våre medlemmer skal ha mulighet til å utvikle seg som golfspillere i forhold til eget ambisjonsnivå.
Delmål 7
Vi skal skape et godt klubbmiljø, slik at våre medlemmer blir gode ambassadører for golf generelt, og Aagk spesielt.

Utvikle - Virkemidler
Utvikle et godt trenerteam
Sportslig ansvarlig i styret
Hovedtrener
Frivillige trener 1 ressurser/ Aktivitetsledere
Tilby et behovstilpasset treningstilbud, isamsvar med klubbens sportslige plan.
Individuelt og i grupper
Tilrettelegge for inspirerende og utviklende konkurranser
Definere vilkår for økonomiske støtteordninger

Organisasjon og Klubbdrift
Vi skal til enhver tid:
Ha en rullerende virksomhetsplan som forankres i alle ledd i klubben
Utarbeide et organisasjonskart som tydeliggjør roller og ansvar med tilhørende instrukser og mandat for ansatte og tillitsvalgte
Ha en sportslig plan og en anleggsplan som sikrer målrettet arbeid
Utarbeide årlige handlingsplaner som forteller hva som skal gjøres og hvordan vi skal jobbe for å nå våre mål og vår visjon. Handlingsplanene utarbeides og forankres i alle komiteene i klubben, og skal være et levende arbeidsverktøy med jevnlige oppdateringer.
Gjennomføre konstruktive og systematiske evalueringer av prosesser og roller i klubben, samt kartlegge ønsker og behov for kompetanseutvikling.
Sikre at vår hjemmeside, infomailer og øvrige kommunikasjonskanaler bidrar til at vi når ut med ønsket informasjon til våre medlemmer. Vår hjemmeside er i tillegg en kommunikasjon-, markedsførings- og salgskanal for å tiltrekke oss nye medlemmer og gjester.
Synliggjøre mangfoldet i golfsporten eksternt. Øke bevisstheten rundt golf som en helsebringende aktivitet.

Anlegg
Klubbens anleggsplan skal til enhver tid være oppdatert med langsiktige mål og tiltak for anleggsutvikling
Solnør Gaard Golfbane skal holde en god kvalitet.
økonomiske, geografiske og klimatiske forutsetninger ligger til grunn for baneforhold
Det skal i hovedsesong være mulig å arrangere alle nasjonale turneringer på vårt anlegg
Moa Golfsenter skal være vår trenings- og rekrutteringsarena, som gjør golf lett tilgjengelig for alle.
I løpet av planperioden skal vi ferdigstille et nytt klubblokale på Solnør

Historie
Ålesund Golfklubb ble startet i 1990 ette initiativ fra Olgar Bolseth. Klubben ble stiftet den 21. mars 1990 og ble tatt opp i NGF 27. august 1990.
De første treningsområdene som ble benyttet av klubben var Gåseidmarka, Aksla Stadion, Langeland og Solnør Gaard. I 1991 startet byggingen av Langeland Golfbane, i dag Moa Golfsenter. Golfbanen ble bygget meget rimelig på dugnad,6 hullsbanen ble åpnet sommeren 1993 og skulle være en rekrutteringsbane.
Sommeren 1991 ble det også vedtatt i styret i Ålesund og Omegn Golfklubb at det skulle bygges en 9 hulls bane, med videre plan om utvidelse til 18 hull. Stein Mittet var sentral både som aksjonær og pådriver for å få finansieringen i orden. Solnør Gaard Golfbane AS (SGG) ble stiftet 29.11.1991. Selskapet skulle stå for salg av spilleretter/aksjer, drift og vedlikehold av banen. Solnør Gaard Golfbane ble offisielt åpnet i 1995.
Sommeren 1999 startet planleggingen av de siste 9 hullene og Tore Sperre la ned en stor innsats for å skaffe kapital. I 2003 ble det gjennomført en rekke tiltak i tillegg til utvidelsen av banen som bygging av parkeringsplass, anskaffelse av lager og verksted, ombygging av proshop, utbedring av driving range og investering i kafeen og klubbhuset.
I august 2004 ble 18 hulls banen åpnet i forbindelse med klubbmesterskapet. Dog noe forsinket, men desto mer gledelig.